Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds dikgedrukt.

 1. WIJN en ik, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Drunen.
 2. deelnemer: eenieder met wie WIJN en ik een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. overeenkomst: iedere tussen WIJN en ik en een deelnemer, middels inschrijving van die deelnemer op de website, tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de deelnemer voor bepaalde tijd middels de website toegang heeft tot het programma
 4. website: de website van WIJN en ik waarop de overeenkomst wordt gesloten
 5. content: de inhoud van de website zoals teksten, audio’s, foto’s en alle andere, op welke manier ook, aangeboden informatie.
 6. programma: het 42-dagen programma van WIJN en ik, zoals dat aangeboden wordt op de website aan de deelnemer.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de deelnemer gericht aanbod van WIJN en ik en iedere tot stand gekomen
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden middels de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het aanbod van WIJN en ik om een overeenkomst aan te gaan, is vrijblijvend. WIJN en ik behoud het recht de overeenkomst met een deelnemer te herroepen.
 2. De deelnemer dient alle bij totstandbrenging van de overeenkomst gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. WIJN en ik is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de deelnemer het aanbod van WIJN en ik heeft aanvaard en de deelnemer de voor het programma geldende prijs heeft voldaan. WIJN en ik zal dat per email aan de deelnemer 

ARTIKEL 4. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De deelnemer is verplicht tot geheimhouding van de door WIJN en ik aan de deelnemer verstrekte inloggegevens voor toegang tot het programma. Alle handelingen die op het account van de deelnemer worden verricht, worden de geregistreerde deelnemer
 2. De website en de content is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.
 3. Op alle door WIJN en ik aan de deelnemer beschikbaar gestelde content, de website en onderdelen daarvan, rust het intellectuele eigendomsrecht van WIJN en ik, dan wel haar licentiegevers. Het is de deelnemer verboden deze materialen en werkwijzen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen, te (doen) openbaren of op enige andere wijze te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomstq. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan inloggegevens van andere deelnemers te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen. Het is de deelnemer niet toegestaan om de website of de servers of netwerken waarvan WIJN en ik voor de exploitatie van de website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 5. Indien de deelnemer in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die WIJN en ik dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 6. WIJN en ik is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot enige restitutie gehouden te zijn, indien de deelnemer een inbreuk maakt op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 5. | DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN RECHT VAN ONTBINDING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 42 dagen, ingaande op de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Na verstrijken van deze duur eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging is vereist.
 2. De deelnemer is gerechtigd de overeenkomst gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. De deelnemer kan de overeenkomst ontbinden door een verzoek in te dienen bij WIJN en ik. Zodra WIJN en ik in kennis is gesteld van het voornemen van de deelnemer om de overeenkomst te ontbinden, zal WIJN en ik de ontbinding zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.
 4. WIJN en ik zal de reeds van de deelnemer ontvangen betaling, minus het bedrag dat evenredig is aan dat gedeelte van het programma waarvan de deelnemer gebruik heeft gemaakt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, na de schriftelijke bevestiging van de ontbinding van de overeenkomst door  WIJN en ik, zoals bedoeld in lid 3, aan de deelnemer restitueren.

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. WIJN en ik spant zich in om de juiste werking en de toegankelijkheid van de website te optimaliseren. WIJN en ik kan niet garanderen dat het aanbod voortdurend beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van WIJN en ik ter zake is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van WIJN en ik is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van WIJN en ik, binden haar niet.

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor klachten over het gebruik van de website en in verband met de overeenkomst als zodanig, kan de wederpartij contact opnemen met WIJN en ik. Klachten van de wederpartij over WIJN en ik dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend.
 3. Bij WIJN en ik ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.